Description

ช่อดอกไม้ขนาดไม่เล็กมาก มีความสูง 40 เซนติเมตร หน้ากว้างประมาณ 31 เซนติเมตร
มีดอกกุหลาบ import 6 ดอก พร้อมดอกแซม (จะได้ช่อดอกไม้เหมือนในรูป)