Description

ช่อดอกไม้ขนาดไม่เล็กมาก ขนาดเท่าช่อดอกไม้ให้ในงานรับปริญญา มีความสูง 35 เซนติเมตร หน้ากว้างประมาณ 23 เซนติเมตร

มีดอกกุหลาบ 3 ดอก พร้อมดอกแซม (จะได้ช่อดอกไม้เหมือนในรูป)